باشگاه خبرنگاران
پذيره نويسي سهام بانك مهر اقتصاد در سال 1389
28 آبان 1395 - 04:53:45 ب.ظ
خبرنگار: علي رضا مقيمي
بزرگنمایی:

در پذيره نويسي سال 89بانک مهر اقتصادشرکت نموديم و هر سهمي را 1000ريال خريداري نموديم ، بعد از 6سال در حال حاضر قيمت هر سهم 720ريال مي باشد ، بانک مهر اقتصاد در تاريخ 93/8/28از محل تجديد ارزيابي دارائيها سرمايه خود را به 6برابر رساند يعني سرمايه شرکت از 2000ميليارد ريال به 12000ميليارد ريال رسيد ، براي ما در اين ترقي ارزش دارائي نقشي رقم نخورد ، تعدادي زيادي دادخواست حقوقي مطرح و نتيجه اي براي آن اشخاص حاصل شد ، براستي چرا اينچنين شد ؟!

© - Arya News Agency