باشگاه خبرنگاران
مقدمات پياده سازي جامع سه استاندارد
15 آذر 1391 - 04:26:10 ب.ظ
خبرنگار: احمد عامري
بزرگنمایی:

مقدمات پياده سازي جامع سه استاندارد حاکميت باليني ،اعتباربخشي و بسته مديريت کيفيت ISO9001:2008 در مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز دکتر رضا آخوندزاده رئيس مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز گفت : در راستاي ارتقاي کيفيت خدمات ارائه شده در اين مرکز دوره هاي آموزشي آشنايي با مباني و الزامات سه استاندارد حاکميت باليني ،اعتباربخشي و بسته مديريت کيفيت ISO9001:2008 در سالن همايش هاي شهيد رهنمون مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز آغاز گرديد. وي افزود: هدف از برگزاري اين دوره ارتقاء مستمر كيفيت خدمات سلامت ، تعالي عملكرد خدمات باليني ، افزايش رضايت مندي آحاد جامعه و افزايش بهره وري و همچنين آشنايي کارشناسان و مديران اين مرکز با مباحث اعتباربخشي و مديريت کيفيت و بکارگيري آنها در فرآيندهاي ارائه خدمات مي باشد. آخوندزاده خاطر نشان کرد: از بين کارشناسان آموزش ديده تعدادي به عنوان ارزياب جهت انجام فرآيندهاي خودارزيابي بيمارستاني انتخاب مي گردند و کارشناسان آموزش ديده ديگر نيز در کميته هاي تخصصي و اجرايي اقدام به پياده سازي و ارزيابي دوره اي مي نمايند. رئيس مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز متذكر شد: در زمينه آموزش به مددجويان ، مقدمات راه اندازي و فعاليت واحد آموزش به بيمار آغاز گرديده و اين واحد از روش هاي آموزش مستقيم همچون سخنراني ، بحث گروهي ، گفت و شنود ، آموزش هاي برنامه ريزي شده ، تمرينات عملي و آموزش چهره به چهره و همچنين روش هاي آموزش غير مستقيم که شامل آثار نوشتاري همچون جزوه ، پمفلت ، کتاب ، سي دي ، فيلم و غيره مي باشد در جهت ارتقاي وضعيت آموزش به مددجويان استفاده خواهد نمود. لازم بذکر است که دوره جامع حاکميت باليني ، اعتباربخشي و بسته مديريت کيفيت براي بيش از 140 نفر از کارشناسان مرکز آموزشي درماني امام خميني (ره) اهواز طراحي گرديده و هدف آن تربيت مربي ، ارزياب و کارشناس در اين زمينه مي باشد.

© - Arya News Agency