باشگاه خبرنگاران
نام: ابن الحسين
نام خانوادگی: ابن الحسين
تاریخ تولد: 1/7/57
کشور: 98
State: خوزستان
شهر: اهواز
تحصیلات: فوق ليسانس
عکس:
سوابق:
مدير عامل شرکت
© - Arya News Agency