باشگاه خبرنگاران
نام: رضا
نام خانوادگی: ابراهيم زاده قالهري
تاریخ تولد: 1348/6/28
کشور: 98
State: بوشهر
شهر: جم
تحصیلات: ليسانس
عکس:
سوابق:
6 سال در پتروشيمي اراك و از سال 1381 تاكنوندر پتروشيمي جم
© - Arya News Agency