باشگاه خبرنگاران
نام: فرزاد
نام خانوادگی: آقايي
تاریخ تولد: 1979/12/26
کشور: 98
State: 212
شهر: تبريز
تحصیلات: فوق ديپلم
عکس:
سوابق:
در بازيهاي تئاتري و مدرك تكميلي بازيگري را دارم
© - Arya News Agency