باشگاه خبرنگاران
نام: حمزه
نام خانوادگی: آزاد
تاریخ تولد: 01/01/61
کشور: 98
State: خراسان رضوي
شهر: تايباد
تحصیلات: ليسانس
عکس:
سوابق:
خبرنگارايکنا-همکاري باخبرنگاران روزنامه هاي رسمي خراسان وقدس و.....
"درصورت تاييد خبرگزاري محترم بانام "حسين شکيب"فعاليت خواهم نمود
© - Arya News Agency